Новости Днепра


Новости Днепра и Украины

За крадіжку телефону у сусідки чоловік відпрацює 200 годин на користь громади

09 февраля
00:19 2021

Не­ті­шинсь­кий місь­кий суд виз­нав вин­ним 36-річ­но­го міс­це­во­го меш­канця у вчи­нен­ні кра­діж­ки (час­ти­на 1 стат­ті 185 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни) й приз­на­чив йому по­ка­ран­ня у ви­ді 200 го­дин гро­мадсь­ких ро­біт. Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

За ви­ро­ком, то­рік 1 груд­ня в м. Не­ті­шин, зна­хо­дя­чись у ві­таль­ні квар­ти­ри сво­єї су­сід­ки, чо­ло­вік по­ба­чив на тум­бочці її мо­біль­ний те­ле­фон «Samsung S10+», який не­по­міт­но заб­рав со­бі та роз­по­ря­див­ся ним на влас­ний роз­суд, зав­давши влас­ни­ці 15 120 гри­вень збит­ків.

Ці об­ста­ви­ни учас­ни­ки су­до­во­го про­вад­ження не ос­по­рю­ють і на­да­ли зго­ду на роз­гляд об­ви­ну­валь­но­го ак­та за їх від­сутнос­ті.

«Суд, вив­чивши об­ви­ну­валь­ний акт, ма­те­рі­али до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня, у то­му чис­лі до­ку­мен­ти, які зас­відчу­ють без­за­пе­реч­не виз­нання об­ви­ну­ва­че­ним сво­єї ви­ну­ва­тос­ті, вва­жає, що (його) ви­на у та­єм­но­му вик­ра­ден­ні чу­жо­го май­на, до­ве­де­на пов­ністю, а його дії пра­виль­но ква­лі­фі­ко­ва­ні за ч. 1 ст. 185 КК Ук­ра­їни», — заз­на­чає у ви­ро­ку суд­дя.

Об­ста­ви­на­ми, які пом’як­шу­ють по­ка­ран­ня об­ви­ну­ва­че­но­го, суд виз­нав щи­ре ка­ят­тя та ак­тивне спри­ян­ня в роз­крит­ті кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, тих, що об­тя­жу­ють, суд не вста­но­вив.

У до­хід дер­жа­ви суд стяг­нув з об­ви­ну­ва­че­но­го 490 гри­вень про­це­су­аль­них вит­рат, пов’яза­них із за­лу­чен­ням ек­спер­та для про­ве­ден­ня то­ва­роз­навчої ек­спер­ти­зи. Ре­чо­вий до­каз — мо­біль­ний те­ле­фон — по­вер­нув за­кон­но­му во­ло­діль­цю.

Ви­рок ще не наб­рав за­кон­ної си­ли і мо­же бу­ти ос­карже­ний до апе­ля­цій­но­го су­ду.

Источник: denzadnem.com.ua

Статьи по теме

0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать